Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Obowiązek informacyjny
Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Stacja Demontazu Pojazdow „Darwód” S.C R. Szkoła R. Plewka ul. Sztygarska 10 58-305 Wałbrzych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane dla potrzeb sporządzania umów cywilno-prawnych, zaświadczeń o demontażu pojazdów, wystawianiu FV oraz w celach korespondencyjnych/kurierskich.
Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail: biuro@kasacja.info, lub listownie do siedziby firmy. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.kasacja.info. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem.
Za wyraźną Pani/Pana zgodą możemy przetwarzać dane osobowe w celach prowadzonej działalności w okresie 6 lat.
Dane możemy udostępniać tylko wtedy kiedy wyraziła Pani/Pan na to zgodę lub podmiotom uprawnionym, o ile zaistnieje taka konieczność. Ponadto dostęp do Pańskich danych będą mieli nasi pracownicy, dla których jest to niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków oraz podmioty(firmy), z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych tj. firmy księgowe, kancelarie prawne.
Nie przekazujemy Pańskich danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Przysługuje Pani/Panu prawo:
• dostępu do danych oraz otrzymanie ich kopii;
• do sprostowania (poprawiania) danych;
• do usunięcia danych - jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstawy do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania, aby dane zostały usunięte;
• ograniczenia przetwarzania danych – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli Państwa zdaniem posiadamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie żąda Pani/Panu ich usunięcia, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych;
• do przenoszenia danych – przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, (np. CSV) danych osobowych dotyczących Pani/Pana, które otrzymaliśmy na podstawie Pańskiej zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo zlecenia nam przesłania tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
• wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, może złożyć Pani/Pan w tej sprawie skargę do organu nadzoru UODO z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W celu wykonania swoich praw proszę skierować się z żądanie pod adresem e-mail biuro@kasacja.info

Przed realizacją Pańskich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że zwraca się do nas dokładnie ta osoba, która nam dostarczyła wszystkie dane, czyli jesteśmy zobowiązani do właściwej identyfikacji Pańskiej osoby.

Wszystkie informacje o SDP „Darwód” S.C. R. Szkoła R. Plewka znajdują się na stronie www.kasacja.info

Sporządzono: 14.05.2018
Sporządził: R. Szkoła


Nick: demontaz2
Nick: demontaz3